Category: 2566

2566

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2566

คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารสารนิเทศ 50

2566

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด