ENG Gallery

ถวายพระพร

คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารสารนิเทศ 50

ลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงนามความร่วมมือ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท แอท เอนเนอร์ยี จำกัด บริษัท อาร์แร็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอสซีจี ฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี จำกัด