ประชุม อบรม สัมมนา

สัมมนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 ในหัวข้อ “การบริหารคณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”