คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกร ร่วมกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

Share:

Facebook
Twitter