บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เพื่อการจัดการการศึกษาด้านระบบผลิตน้ำประปาระหว่างการประปานครหลวง สถาบันพัฒนาวิชาการประปา กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share:

Facebook
Twitter