สัมมนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 ในหัวข้อ “การบริหารคณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

Share:

Facebook
Twitter