อบรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับหลักสูตรการศึกษา เตรียมพร้อมยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

Share:

Facebook
Twitter